Statuty

Statut Fundacji CENTRUM KULTURY LATYNOAMERYKAŃSKIEJ

sporządzony dnia 3 kwietnia 2015 r.

Rozdział I

[postanowienia ogólne]

§ 1

 1. Fundacja Centrum Kultury Latynoamerykańskiej, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
 2.  Fundacja została ustanowiona przez Panią Silvana Alejandra Gomez Mercado, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Julitę Szczepanik w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, ul. Długa 74/5 w dniu 22 stycznia 2015 roku oraz uzupełnionym aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Justynę Szawul- Proniewską – zastępcą notariusza Iwony Palmirskiej w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, ul. Kielecka 25a w dniu 3 kwietnia 2015 roku.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w innych fundacjach, być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub tych samych celach statutowych.

§ 5

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2010 r. Nr. 234 poz. 1536 ze zm.).
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granica działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 6. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.

§ 6

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, nagrody i wyróżnienia dla osób aktywnie uczestniczących w organizowanych przez Fundację wydarzeniach.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

[cele i zasady działania Fundacji]

Rozdział II

§ 7

a) stworzenie platformy spotkań, wymiany poglądów, prezentacji i ekspresji bogactwa kultury latynoamerykańskiej,

b) popularyzowanie, promocja i upowszechnianie kultury Ameryki Łacińskiej w Polsce, wśród różnych grup społecznych i wiekowych,

c) krzewienie wiedzy o Ameryce Łacińskiej w tym jej kulturze, historii, pozycji

d) wspieranie, upowszechnianie i prowadzenie badań nad kulturą i historią Ameryki

e) wspieranie twórczości związanej z Ameryką Łacińską,

f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym społeczności latynoamerykańskiej w Polsce

g) działalność na rzecz integracji oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między

h) promocja i organizacja wolontariatu,

i) pomoc mieszkańcom Ameryki Łacińskiej zamieszkującym w Polsce,

j) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

k) promocja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa krajów Ameryki Łacińskiej,

l) wspieranie kontaktów pomiędzy Krakowem, a miastami w państwach Ameryki Łacińskiej, w tym w formule miast bliźniaczych czy partnerskich,

m) wspieranie, popularyzowanie i promocja kontaktów kulturalnych, naukowych i gospodarczych z Ameryką Łacińską.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie konferencji naukowych,

b) organizowanie warsztatów

d) promocję różnych form kultury

e) produkcję nagrań muzycznych,

f) produkcję spektakli teatralnych,

h) organizowanie wystaw, koncertów, spektakli, szkoleń i wernisaży w kraju i za granicą,

i) organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla różnych grup wiekowych i społecznych w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

j) organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, targów, forów, spotkań i innych form współpracy realizujących cele Fundacji,

k) współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy,

l) organizację i prowadzenie biur, placówek i ośrodków,

m) finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych,

n) działania na rzecz aktywizacji młodzieży.

Rozdział III

[majątek i dochody Fundacji]

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia i przekazany przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków i zapisów;

b) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;

c) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;

d) zbiórek i imprez publicznych;

e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego

f) dochodów z praw majątkowych;

g) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.

§ 12

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywać jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać jej majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

[rodzaje działalności Fundacji]

§ 13

Fundacja prowadzi statutową działalność jako działalność nieodpłatną, odpłatną, a także może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 14

Działalność statutowa jest określana przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 15

1. Fundacja prowadzi następującą działalność w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego:

a) Wydawanie książek (58.11.Z)

b) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)

c) Wydawanie gazet (58.13.Z)

d) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

e) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

f) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)

g) Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z)

h) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

i) Działalność portali internetowych (63.12.Z)

j) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)

k) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)

l) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

m) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej

niesklasyfikowana (74.90.Z)

n) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)

o) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

p) Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

q) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)

r) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

s) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

t) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)

u) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)

v) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

w) Działalność bibliotek (91.01.A)

2. W zakresie przedmiotu działalności wskazanego w punktach od a) do s) włącznie, działalność

pożytku publicznego realizowana jest zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, natomiast w zakresie przedmiotu działalności wskazanego w puntach od t) do u) włącznie, działalność pożytku publicznego realizowana jest wyłącznie nieodpłatnie.

§ 16

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

2. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, żedochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.

3. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 17

1. W zakres działalności gospodarczej wchodzić będzie:

a) Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (kod PKD 32.13.Z),

b) Produkcja gier i zabawek (kod PKD 32.40.Z),

c) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.1),

d) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.2),

e) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.5),

f) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.6),

g) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.7),

h) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (kod PKD 47.8),

i) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (kod PKD 47.9),

j) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (kod PKD 55.10.Z),

k) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (kod 55.20.Z),

l) Pozostałe zakwaterowanie (kod PKD 55.90.Z),

m) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (kod PKD 56.10),

n) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (kod PKD 56.10.A),

o) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (kod PKD 56.2),

p) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (kod PKD 56.21.Z),

q) Przygotowywanie i podawanie napojów (kod PKD 56.30.Z),

r) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (kod PKD 59.11.Z),

s) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (kod PKD 59.12.Z),

t) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (kod PKD 59.13.Z),

u) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (kod PKD 63.11.Z)

v) Działalność agencji reklamowych (kod PKD 73.11.Z)

w) Badanie rynku i opinii publicznej (kod PKD 73.20.Z),

x) Działalność związana z tłumaczeniami (kod PKD 74.30.Z),

y) Artystyczna i literacka działalność twórcza (kod PKD 90.03.Z),

2. W przypadku gdy działalność gospodarcza wymagać będzie uzyskania pozwolenia lub koncesji, Fundacja podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.

§ 18

Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (rachunkowe wyodrębnione odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników).

Rozdział V

[władze Fundacji]

§ 19

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 20

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, z których jeden jest Prezesem, powoływanych na pięcioletnią kadencję.

2. Wyboru pierwszego Zarządu dokona Fundator. Wyboru kolejnego Zarządu dokonuje Rada.

3. Fundator zachowuje także uprawnienie do wyboru członków Zarządu.

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Członkowie Zarządu nie mogą być karani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

7. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji.

8. Fundator może wejść w skład Zarządu Fundacji.

9. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator.

§ 21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, lub za pośrednictwem innych komunikatorów, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie lub za pomocą komunikatorów uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu. Równoważną z podpisem będzie wiadomość mailowa wysłana przez członka zarządu w odpowiedzi na mail zawierający treść protokołu, co do którego członek zarządu nie zgłasza uwag.

§ 23

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 24

 1. Członkowie Zarządu (w tym Prezes) mogą pozostawać w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady.
 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 25

Do działania w umieniu Fundacji, w tym do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w jej imieniu, upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.

§ 26

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z trzech do dziewięciu członków, powoływanych na pięcioletnią kadencję.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. Fundator zachowuje uprawnienie do powoływania członków Rady.

5. W przypadkach naruszenia celów, statutu i dobrego imienia Fundacji odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady lub w szczególnych przypadkach decyzją Fundatora.

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

7. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

§ 27

1. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lubwynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

2. W przypadku naruszenia ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt. a) i b), w trakcie trwania kadencji, mandat członka Rady Fundacji wygasa z datą tego naruszenia.

§ 28

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady w terminie 3 dni przed zebraniem, z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 29

Do zadań Rady należy w szczególności:

a) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i/lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

b) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

d) nadzór nad działalnością Fundacji.

e) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

f) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Radę Fundatorów lub Zarząd,

g) wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji.

§ 30

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a) Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b) Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 31

1. Do Rady może wejść osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej na zasadach ustalonych przez Fundatora.

2. Członek Rady może zrezygnować na piśmie z członkostwa w Radzie.

3. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.

Rozdział VI

[postanowienia końcowe]

§ 32

1. Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć celów działania Fundacji określonych w akcie założycielskim oraz powtórzonych w niniejszym Statucie.

2. Innych zmian w Statucie Fundacji może dokonać Fundator, lub Zarząd większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

§ 33

 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów, na warunkach określonych umową obu fundacji.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec zmianie cele Fundacji.

3. Decyzję w sprawie połączenia może podjąć poprzez uchwałę Zarząd Fundacji większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich Członków Zarządu.

§ 34

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji jednogłośnie.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 35

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]